زیبا

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟  

دل ربودن ارزان

دل شکستن ارزان 

دوستی ارزان است

دشمنی ها ارزان 

شرافت ارزان 

تن عریان ارزان 

آبرو قیمت یک تکه نان 

و دروغ از همه چیز ارزان تر 

قیمت عشق چقدر کم شده است 

کمتر از آب روان 

و چه تخفیف بزرگی خورده 

قیمت هر انسان!